2020 Archives - Page 2 of 5 - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

2020

Asmens teisių gynimo būdai pažeidus viešosios informacijos skelbimo reikalavimus (V dalis)

Kiekvienas fizinis asmuo, kurio garbę ir orumą žemina visuomenės informavimo priemonėje paskelbta tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka informacija apie jį, turi teisę, be kita ko, kreiptis į teismą su reikalavimu atlyginti patirtą turtinę ir neturtinę žalą dėl visuomenės informavimo priemonėje nurodytos tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimo.

Ar Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikiami susirašinėjimo elektroniniu paštu dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu?

Juridinio asmens veikloje neretai iškyla poreikis įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, pateikiant Nekilnojamojo turto registrui dokumentų originalus arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų nuorašus. Tačiau kyla klausimas, ar juridinio asmens atstovo VĮ Registrų centras teikiami susirašinėjimo tarp nuomos sutarties šalių elektroniniu paštu dokumentai, prašant išregistruoti nuomos sutarties nutraukimo faktą, privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu?

Ar atskiras komercinės paskirties patalpas daugiabutyje turintis juridinis asmuo atsijungęs nuo centrinio šildymo ir karšto vandens sistemos, privalo mokėti už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpose, kuriomis nesinaudoja?

Kada atsiranda bendraturčio prievolės mokėti, o kada galima nemokėti už dalį daugiabučiam namui patiektos ir apskaitytos šilumos energijos, tenkančios bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, kai jam nuosavybės teise priklausančios patalpos yra atjungtos nuo centralizuoto šilumos tiekimo?

Saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijos, bei jų apsaugos pazonių nustatymo privataus asmens teritorijoje teisėtumo pagrindai

Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas ir jo perdavimas ateities kartoms, sąlygų sudarymas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis, neabejotinai laikytina svarbiu ir teisinėmis priemonėmis gintinu visuomenės interesu. Tačiau šis visuomenės interesas neretai susipina su privačiu interesu, todėl atsiranda šių interesų derinimo poreikis.

LAWCORPUS ieško komandos nario

10 metų verslo teisės srityje besispecializuojanti advokatų kontora, prie savo komandos kviečia prisijungti teisininką (-ę)/ advokatą (-ę)/advokato padėjėją (-ę)/ (Kaune) darbui finansų ir kapitalų rinkų teisės srityje.

Scroll to Top