Privatumo politika - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Privatumo politika

Privatumo politikos taisyklės 

I. KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA IR KAM JI TAIKOMA?

1.1 Privatumo politikos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jūsų pateiktų asmens duomenų Advokatų profesinei bendrijai LAWCORPUS VENSLAUSKAS, juridinio asmens kodas  305582073, esančiai Laisvės al. 80, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Advokatų kontora) ir joje dirbantiems advokatams, teisininkams ir kitiems darbuotojams (toliau kartu – Duomenų valdytojas), rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tuomet kai Jūs lankotės Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje lawcorpus.lt (toliau – Svetainė), Advokatų kontoroje ar socialinių tinklų paskyrose bei atliekate veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: naudojatės paieškos galimybėmis, naujienlaiškio prenumerata, skelbiamos informacijos skaitymu, užklausų pateikimu per Svetainę bei nurodytais kontaktais el. paštu, telefonu ir socialiniuose tinkluose, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu, teisinių paslaugų pirkimu (toliau kartu – Paslaugos).

1.2 Duomenų valdytojas nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, pasitelkia fizinius ir/arba juridinius asmenis, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir pagal jo nurodymus laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1.3 Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Svetainę ar Advokatų kontoroje. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 16 metų amžiaus, prieš pateikdami asmeninę informaciją Duomenų valdytojui turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.4 Naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Taisyklėmis, kuriose nustatyti asmens duomenų rinkimo tikslai ir būdai, tvarkymo ir  saugojimo sąlygos, asmens duomenų subjekto teisės ir kt. Jei Jūs nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, tai neturite teisės naudotis jokiomis Duomenų valdytojo Paslaugomis (Svetainėje, Advokatų kontoroje ir/ar socialinių tinklų paskyrose).

II. KAIP RENKAME IR KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2.1  Jūsų asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais:

2.1 1. Jums atvykus į Advokatų kontorą ar nuotoliniu būdu (telefonu, el.paštu ir kt.) naudojantis Duomenų valdytojo Paslaugomis, kai Jūs su Duomenų valdytoju esate pasirašę sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo ir/arba derantis dėl Paslaugų teikimo iki tokios sutarties pasirašymo, apmokant už Paslaugas ar bendradarbiaujant kita forma (su Advokatų kontoros kliento privatumo politika galite susipažinti čia );

2.1.2. sutinkant gauti Duomenų valdytojo naujienlaiškius ar kitą tiesioginės rinkodaros medžiagą (su Naujienlaiškio privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia );

2.1.3 pateikiant nuomones, komentarus, patiktukus, paminėjimus bei tampant sekėju Duomenų valdytojui priklausančioje Svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.);

2.1.4 susisiekiant su Duomenų valdytoju tiesiogiai per Svetainę užpildant užklausos formą ar nurodytais kontaktais, ir/arba siunčiant žinutes per socialinių tinklų platformas (su Užklausos privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.1.5 naršant Svetainę bet kokiu įrenginiu naudojami slapukai ir per tai galime identifikuoti konkretų įrenginį, kuriuo Jūs prisijungėte prie Svetainės (su Slapukų privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.1.6 apsikeičiant vizitinėmis kortelėmis su Duomenų valdytoju susitikimuose ar renginiuose, arba kai pateikiate savo kontaktinę informaciją registruodamiesi į Duomenų valdytojo renginius;

2.1.7 kandidatuojant į Duomenų valdytojo paskelbtas laisvas darbo vietas (su Kandidatų privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia).

2.2 Jūsų asmens duomenys renkami su konkrečiu panaudojimo tikslu ir negali būti naudojami jokiais kitais tikslais neturint tam teisėto pagrindo ar sutikimo. Duomenų valdytojas asmeninius duomenis renka ir atitinkamai naudoja šiais tikslais:

2.2.1 teikti paslaugas, kurias Jūs užsisakėte remiantis sutartimi su Duomenų valdytoju dėl teisinių paslaugų teikimo ir /ar Svetainėje (naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimo);

2.2.2 užtikrinti Svetainės turinio pateikimą Jūsų pasirinktoms nuostatoms (kalbos ir kitų nuostatų pasirinkimas ir kitoks Svetainės pritaikymas Jums (lankytojui));

2.2.3 administravimo tikslams (užsiregistravusių Svetainės turinio vartotojų apskaitai vykdyti);

2.2.4 Paslaugų pardavimo tikslais (tais atvejais kai esate Advokatų kontoros klientu ar juo buvote, turime saugoti asmens duomenis ir kitą informaciją pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus);

2.2.5 statistikos apie Svetainės naudojimą rinkimui (su Svetainės statistikos duomenų rinkimo privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia );

2.2.6 svetainės sklandžiam veikimui ir saugumui užtikrinti bei gedimų šalinimui (su Serverio įrašų privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.2.7 atsakymui į Jūsų užklausas ar bet kokią kitą korespondenciją (jei neturėsime kontaktinių duomenų, negalėsime Jums atsakyti);

2.2.8 tais atvejais kai turime pateikti informaciją pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus valstybės institucijoms.

 

III. KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1 Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi:

3.1.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Duomenų valdytoją ir asmens duomenų pateikimu įvairiomis formomis, arba kitais aktyviais veiksmais Sveitainėje, socialiniuose tinkluose ir/ar Advokatų kontoroje;

3.1.2. Duomenų valdytojo teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Svetainę, informuoti Jus apie siūlomas paslaugas, naujienas ir pan.);

3.1.3. tam, kad vykdytume pareigas, kurias Duomenų valdytojui nustato teisės aktai.

3.2 Laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

3.2.1. asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė, pareigos)

3.2.2. kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, socialinių tinklų paskyros);

3.2.3. kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo su Duomenų valdytoju;

3.2.4. asmens duomenys, kuriuos Duomenų valdytojui tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;

3.2.5. kiti duomenys, kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdami teisines paslaugas.

3.3 Visi Jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina užtikrinant tinkamą atsakymų į Svetainėje ir/ar socialinių tinklų platformose pateiktas užklausas parengimą, Paslaugų teikimą pagal sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo, bei siekiant su tuo susijusių tikslų, taip pat Duomenų valdytoją saistančių teisinių prievolių įvykdymo.

IV. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

4.1. Jūsų asmens duomenis perduodame šiems duomenų gavėjams:

 • UAB „Destaras“ (IT priežiūra);
 • UAB “Interneto vizija” (serverio ir svetainės talpinimo paslaugos);
 • UAB „Cgates“ (interneto tiekėjas);
 • UAB „Nexia JK“ (buhalterinės apskaitos paslaugos);
 • AB „Telia Lietuva“ (telekomunikacijos paslaugos);
 • UAB „AMEA Business Solutions“ (klientų duomenų valdymo paslaugos);
 • „Google Analytics“ – Google, Inc. (teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi Svetaine);
 • JSC Sendinblue (el. laiškų (naujienlaiškio) siuntimo paslaugos);
 • teismams, arbitražams, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, Lietuvos advokatūrai, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
 • advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, banko paslaugų teikėjams, personalo paieškos įmonėms, dokumentų ir klientų duomenų bazių valdymo programų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas mums teikiančioms bendrovėms;
 • dalyvaujantiems byloje asmenims, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims bei jų atstovams.

 

V. KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina Jūsų teisių įgyvendinimą, remiantis asmens duomenų apsaugos teisės aktais. Jais vadovaujantis Jūs turite teisę:

5.1.1. pateikti Duomenų valdytojui prašymą gauti patvirtinimą, ar Duomenų valdytojas tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

5.1.2. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

5.1.3. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištrinti informaciją, kurią Duomenų valdytojas turi apie Jus, jeigu ją naudoja neteisėtai;

5.1.4. pateikti Duomenų valdytojui prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

5.1.5. išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo – kai Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis naudoja siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas ir/ar tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;

5.1.6. pateikti Duomenų valdytojui prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Duomenų valdytojui pagal sutartį  dėl teisinių paslaugų teikimo ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos Duomenų valdytojas  tvarko automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

5.1.7. atšaukti Duomenų valdytojui duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai asmens duomenis naudojame remdamiesi gautu Jūsų sutikimu;

5.1.8. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

5.2. Tais atvejais, kai Duomenų valdytojui pateikiama užklausa/prašymas apie konkretaus asmens duomenis, pateikti duomenis galime tik identifikavę, jog interesantas yra tikrai tas asmuo, kurio duomenis prašoma pateikti. Tai galima padaryti Advokatų kontoroje pateikus Lietuvos Respublikoje galiojantį asmens dokumentą;

5.3. Visi Jūsų prašymai nurodyti Taisyklų 5.1 p. teikiami Taisyklių 5.4. p. nurodytais kontaktais. Gavęs Jūsų prašymą Duomenų valdytojas nedelsdamas jį įgyvendins (per 1-2 darbo dienas ištaisys, pašalins ir per 20 kalendorinių dienų pateiks surinktus asmens duomenis apie Jus susipažinimui, kai to prašote raštu).

5.4. Visi prašymai pateikiami Duomenų valdytojui vienu iš šių būdų:

– elektroniniu paštu info@lawcorpus.lt;

– registruotu laišku Advokatų kontorai adresu Laisvės al. 80, Kaunas;

– atvykus į Advokatų kontorą adresu Laisvės al. 80, Kaunas.

5.5. Jei Jūs manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia.

5.6. Dėl Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų galite susisiekti el. p. r.burbuliene@lawcorpus.lt.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1 Duomenų valdytojas gali bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ir atnaujinti Taisykles iš dalies arba visiškai, todėl rekomenduojame prieš naudojantis Svetaine patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia Taisyklių redakcija (Taisyklių paskelbimo data visada pažymima Taisyklių pabaigoje).

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos Svetainėje.

6.3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Duomenų valdytojo Svetaine ir Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Taisyklių redakcija.

6.4. Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Taisyklių nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Duomenų valdytojas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami Taisyklių 5.4. p. nurodytais būdais. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

7.3. Svetainės turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais ir negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir neturi būti naudojama kaip tokia. Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už veiksmus, kurie bus padaryti atsižvelgiant į čia pateiktą informaciją. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847

7.4. Šioje Svetainėje pateiktos informacijos (tekstinės ar nuorodų pavidalu) naudojimas galimas tik esant Duomenų valdytojo rašytiniam sutikimui, kurį galima gauti kreipiantis šiuo el. pašto adresu info@lawcorpus.lt.

7.5. Šios Taisyklės yra paskelbtos 2020 m. kovo 2 d.

Scroll to Top