Privatumo politika - LAWCORPUS Advokatų profesinė bendrija

Privatumo politika

Advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS VENSLAUSKAS

PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Jūsų pateiktų asmens duomenų (toliau – Duomenys) Duomenų valdytojai Advokatų profesinei bendrijai LAWCORPUS VENSLAUSKAS, esančiai Laisvės al. 80, Kaunas, (toliau – Bendrija), tvarkymo principus, tuomet, kai Jūs (toliau – Asmuo):

 • lankotės Bendrijos internetinėje svetainėje lawcorpus.lt (toliau – Svetainė), biure ar socialinių tinklų paskyrose bei
 • atliekate veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: naudojatės paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymu, užklausų pateikimu (el. paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ir Bendrijos internetinėje svetainėje), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu, paslaugų pirkimu ar prekių/paslaugų pardavimu Bendrijai (toliau kartu – Paslaugos).

1.2. Bendrija tvarko Jūsų, kaip:

– Klientų ir/ ar jų atstovų, darbuotojų ir/ ar jų šeimos narių Duomenis;
– Naudos gavėjų ir/ ar jų šeimos narių Duomenis, kai duomenys tvarkomi Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslu;
– Kandidatų, dalyvaujančių personalo atrankoje, Duomenis;
– Trečiųjų asmenų, dalyvaujančių ginče, ir/ar jų atstovų Duomenis;
– Sutarčių, sudarytų ne dėl teisinių paslaugų teikimo, šalių Duomenis;
– Besikreipiančių į Bendriją su prašymais, skundais, pretenzijomis ar užklausomis asmenų  Duomenis (toliau – Besikreipiantys asmenys);
– Lankytojų, besinaudojančių Bendrijos Svetaine ir/ ar socialinių tinklų paskyromis, Duomenis.

1.3. Duomenis Bendrija tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau tekste – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais bei lokaliniais Bendrijos teisės aktais. Bendrija imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių siekdama užtikrinti Duomenų saugumą.

1.4. Jei naudojatės Svetaine ir/ar Paslaugomis, Jums be išlygų yra taikoma ši Politika, kurioje nustatyti Duomenų rinkimo tikslai ir būdai, tvarkymo ir saugojimo sąlygos, Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės ir kt.  Jei Jūs nesutinkate su šia Politika, Bendrija negalės Jums suteikti Paslaugų (svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ir/ar biure).

II. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, APIMTIS, TERMINAI IR  PAGRINDAI

2.1. Tikslas: Teisinių paslaugų teikimas ir administravimas.

Apimtis:

 • Klientai: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys, duomenys apie turtą, įsiskolinimus, veiklą, ginčo aplinkybes, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, sutarties turinys, parašas, duomenys, kuriuos Bendrija surinks ir/ar gaus iš Kliento ir/ ar kitų šaltinių, teikdama teisines paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų, bylose pateiktų įrodymų ir kt.).

Bendrija specialių kategorijų Duomenis (Duomenis, kurie atskleidžiančia rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją) tvarko tik esant aiškiam Asmens sutikimui ir (ar) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Kliento teisinius interesus.

 • Tretieji asmenys, dalyvaujantys ginče: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie turtą, įsiskolinimus, veiklą, ginčo aplinkybes, parašas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, duomenys, kuriuos Bendrija surinks ir/ar gaus iš kitų šaltinių, teikdama teisines paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų, bylose pateiktų įrodymų ir kt.).
 • Klientų atstovai, Trečiųjų asmenų, dalyvaujančių ginče, atstovai: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pareigos, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įgaliojimus patvirtinančio dokumento data, numeris, turinys, parašas.

Duomenų saugojimo terminas: teisinių paslaugų sutarties galiojimo metu  ir 10 metų nuo tokios sutarties pasibaigimo.

Teisinis pagrindas: siekis įvykdyti sutartį; egzistuojant Bendrijos teisinei prievolei; egzistuojant Bendrijos teisėtam interesui.

2.2. Tikslas: Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencija.

Apimtis:

 • Klientai, jų atstovai, jų darbuotojai, galutiniai naudos gavėjai, jų šeimos nariai: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, gimimo data (kai asmens kodas nesuteiktas), pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, adresas korespondencijai, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento tipas, numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), asmens tapatybės dokumento kopija, duomenys apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašai sankcijų sąrašuose ir kituose registruose, informacija apie pajamų šaltinį, pareigos ir kiti duomenys, kuriuos Bendrija privalo tvarkyti.

Duomenų saugojimo terminas: teisinių paslaugų sutarties galiojimo metu ir 5 arba 8 metus nuo teisinių paslaugų sutarties pasibaigimo momento (saugojimo terminas priklauso nuo surinktų duomenų turinio).

Teisinis pagrindas: egzistuojant Bendrijos teisinei prievolei.

2.3. Tikslas: Buhalterinės apskaitos administravimas.

Apimtis:

 • Klientų, Sutarčių, nesusijusių su teisinių paslaugų teikimu, šalių Duomenys: vardas, pavardė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, pareigos, parašas.

Saugojimo terminas: sutarties vykdymo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo dienos.

Teisinis pagrindas: Bendrijai siekiant įvykdyti sutartis.

2.4. Tikslas: Personalo atranka.

Apimtis:

 • Kandidatai: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbinę patirtį ir kiti duomenys, kuriuos pateikia kandidatas savo nuožiūra arba dėl kurių yra gautas kandidato sutikimas (socialinių tinklų paskyrų turinys, atvaizdas ir kt.).

Saugojimo terminas: iki atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos, o esant kandidato sutikimui – sutikime nurodytą terminą. 

Teisinis pagrindas: Asmens sutikimas.

2.5. Tikslas: Socialinių tinklų administravimas (Jums pateikiant nuomones, komentarus, patiktukus, paminėjimus, asmenines žinutes bei tampant sekėju Bendrijai priklausančioje Svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose (Facebook ir LinkedIn)):

Apimtis: vardas, pavardė, socialinio tinklo paskyros vardas, pareigos ir kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos nurodo socialinio tinklo paskyros turėtojas.

Saugojimo terminas: Bendrijos socialinio tinklo paskyros galiojimo laikotarpiu; susirašinėjimas socialinio tinklo vidinėmis žinutėmis saugomas 3 metus nuo paskutinės žinutės gavimo dienos.

 Teisinis pagrindas: Asmens sutikimas. 

2.6. Tikslas: Prašymų, pretenzijų, užklausų, gautų per socialinių tinklų paskyras, paštu, elektroniniu paštu, Bendrijos internetinę svetainę, fiziškai atnešus į Bendriją, administravimas.

Apimtis: Besikreipiančio asmens vardas, pavardė, pseudonimas, kontaktiniai duomenys, kreipimosi turinys ir kiti duomenys, kuriuos jis pateikia besikreipdamas raštu.

Saugojimo terminas:  prašymo, skundo, užklausos ar pretenzijos nagrinėjimo metu ir 3 metai po prašymo, skundo, pretenzijos ar užklausos  išnagrinėjimo dienos.

Teisinis pagrindas: egzistuojant Bendrijos teisinei prievolei tvarkyti Duomenis.         

2.7. Tikslas: Sutarčių, nesusijusių su teisinių paslaugų teikimu, vykdymas ir administravimas.

Apimtis: Kontrahento ir/ ar jo atstovo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, pareigos, susirašinėjimo turinys, kiti duomenys, susiję su sutarties vykdymu.

Saugojimo terminas:  sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo dienos.

Teisinis pagrindas: Bendrijai siekiant įvykdyti sutartis.

2.8. Tikslas: Komunikacija informacinėmis ir kitomis priemonėmis (susirašinėjimas, telefoniniai skambučiai ir kt.).

Apimtis: vardas, pavardė, pseudonimas, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, susirašinėjimo turinys, kiti duomenys, kuriuos Asmuo pateikia.

Saugojimo terminas:           

–    Duomenys, gaunami paštu, elektroniniu paštu, saugojami susirašinėjimo metu ir 3 metai po paskutinio laiško gavimo dienos, o ištrinami ir sunaikinami per 1 darbo dieną nuo saugojimo termino pabaigos.

–     Duomenys, gaunami telefoninių skambučių metu, saugojami iki sutikimo atšaukimo,  ištrinami per 1 darbo dieną nuo sutikimo atšaukimo dienos.

Teisinis pagrindas: Asmens sutikimas; Bendrijai siekiant įvykdyti sutartį; esant teisėtam Bendrijos interesui.

2.9. Tikslas: Svetainės administravimas. Naršant svetainę lawcorpus.lt bet kokiu įrenginiu naudojami slapukai.  Bendrija nuolat tobulina savo Svetainę ir siekia, kad naudojimasis ja būtų kuo patogesnis. Tam Bendrija renka Duomenis apie tai, kuri informacija Jums yra aktualiausia, kaip dažnai Jūs prisijungiate prie Svetainės, kokias naršykles ir įrenginius naudojate, kokį turinį dažniausiai skaitote, iš kokios vietovės esate ir kt. Šią informaciją Bendrija renka naudodama automatinį „Google Analytics“ įrankį. Kokie duomenys renkami, rasite paspaudę šią nuorodą į Slapukų politiką. (aktyvi nuoroda).

Saugojimo terminas nurodytas Slapukų politikoje.

Teisinis pagrindas:

– būtinųjų slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra Bendrijos teisinis interesas;
– kiti slapukai yra renkami esant lankytojo sutikimui.

2.10. Tikslas: Archyvavimas.

Apimtis:

–    Klientai: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys, duomenys apie turtą, įsiskolinimus, veiklą, ginčo aplinkybes, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, sutarties turinys, parašas, duomenys apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašai sankcijų sąrašuose ir kituose registruose, informacija apie pajamų šaltinį.

–    Klientų atstovai, darbuotojai, naudos gavėjai ir/ ar jų šeimos nariai: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), duomenys apie einamas viešąsias pareigas ir (ar) ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis, įrašai sankcijų sąrašuose ir kituose registruose, informacija apie pajamų šaltinį, pareigos ir kiti duomenys, kuriuos Bendrija privalo tvarkyti.

Tretieji asmenys, dalyvaujantys ginče: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie turtą, įsiskolinimus, veiklą, ginčo aplinkybes, parašas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

Klientų, Trečiųjų asmenų, dalyvaujančių ginče, atstovai: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pareigos, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įgaliojimus patvirtinančio dokumento data, numeris, turinys, parašas.

Sutarčių, sudarytų ne dėl teisinių paslaugų teikimo, šalys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, pareigos, susirašinėjimo turinys, kiti duomenys, susiję su sutarties vykdymu.

–    Besikreipiantys Asmenys: vardas, pavardė, pseudonimas, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, susirašinėjimo turinys, kiti duomenys, kuriuos Asmuo pateikia.

–   Kandidatai: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbinę patirtį ir kiti duomenys, kuriuos pateikia kandidatas savo nuožiūra arba dėl kurių yra gautas kandidato sutikimas.

Duomenų saugojimo terminas:

 • Klientų, jų atstovų, Trečiųjų asmenų, dalyvaujančių ginče, ir jų atstovų, Sutarčių, nesusijusių su teisinių paslaugų teikimu, šalių Duomenys saugomi sutarties vykdymo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo dienos;
 • Besikreipiančių asmenų Duomenys saugomi prašymo, skundo pretenzijos ar užklausos nagrinėjimo metu ir 3 metus po prašymo, skundo pretenzijos ar užklausos išnagrinėjimo dienos;
 • Kandidatų Duomenys saugomi 1 darbo dieną pasibaigus atrankai į Asmens kandidatuojamą poziciją, o esant sutikimui – sutikime nurodytą terminą.
 • Klientų, jų atstovų, darbuotojų, naudos gavėjų ir/ar jų šeimos narių duomenys, kai jie renkami Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu, saugomi nuo 5 metų iki 8 metų.

Teisinis pagrindas:

 • Išvardintų asmenų Duomenys, išskyrus Kandidatus, tvarkomi egzistuojant Bendrijos teisinei prievolei tvarkyti Duomenis;
 • Kandidatų Duomenys tvarkomi esant Asmens sutikimui.

2.11. Tikslas: tiesioginė rinkodara

Apimtis: Klientų (fizinių asmenų), Klientų atstovų vardas, pavardė, pseudonimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Saugojimo terminas: Duomenys saugomi sutikimo galiojimo metu.

Teisinis pagrindas: Asmens sutikimas.

III. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Bendrija, tvarkydama Duomenis, laikosi šių principų:

3.1.1. Duomenys tvarkomi, laikantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų;
3.1.2. Duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
3.1.3. Yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
3.1.4. Tvarkomi Duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
3.1.5. Duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
3.1.6. Duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

IV. KAM PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS?

4.1. Duomenis, be atskiro sutikimo, Bendrija gali perduoti:

4.1.1. Bendrijos nariams (advokatams, advokato padėjėjams), darbuotojams ir pan.;
4.1.2. UAB „Destaras“ (IT priežiūra);
4.1.3. UAB “Interneto vizija” (serverio ir svetainės talpinimo paslaugos);
4.1.4. UAB „Cgates“ (interneto tiekėjas);
4.1.5. UAB Nexia JK (buhalterinės apskaitos paslaugos);
4.1.6. Telia Lietuva, AB, (telekomunikacijos paslaugos);
4.1.7. UAB „Brandnomika“ (išorės komunikacijos paslaugos);
4.1.8. UAB AMEA Business Solutions (klientų duomenų valdymo paslaugos);
4.1.9. „Google Analytics“ – Google, Inc. (teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi Svetaine);
4.1.10. Teismams, arbitražams, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, Lietuvos advokatūrai, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
4.1.11. Advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, banko paslaugų teikėjams, personalo paieškos įmonėms, dokumentų ir klientų duomenų bazių valdymo programų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas mums teikiančioms bendrovėms;
4.1.12. Dalyvaujantiems byloje asmenims, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims bei jų atstovams.

V. ASMENS TEISĖS

5.1. Asmuo turi teisę:

5.1.1. Susipažinti su Duomenimis;
5.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius Duomenis;
5.1.3. Apriboti Duomenų tvarkymą, kol duomenų subjekto prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
5.1.4. Reikalauti ištrinti Duomenis;
5.1.5. Nesutikti su Duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
5.1.6. Reikalauti perkelti Duomenis Bendrijai arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems Duomenims, kuriuos pateikė pats Asmuo ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
5.1.7. Atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Duomenų naudojimui;
5.1.8. Pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2. Bet kokį su Duomenų tvarkymu susijusį prašymą Asmuo gali pateikti Bendrijai elektroniniu paštu info@lawcorpus.lt, pasirašydamas prašymą elektroniniu kvalifikuotu parašu, arba atvykęs į Bendrijos biurą.

5.3. Atsižvelgdama į prašymo dalyką bei siekdama užtikrinti Bendrijos tvarkomų Duomenų konfidencialumą, Bendrija pasilieka teisę pareikalauti prašymą pateikusio Asmens pateikti papildomos informacijos, reikalingos Asmens tapatybei nustatyti ir (arba) patvirtinti savo tapatybę konkrečiu būdu (pavyzdžiui, asmeniškai atvykti į biurą ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Asmeniui tokio prašymo neįvykdžius, jo prašoma informacija gali būti nesuteikta.

5.4. Į visus su Duomenų tvarkymu susijusius prašymus Bendrija įsipareigoja atsakyti BDAR nustatyta tvarka.

5.5. Kiekvienas Asmuo bet kada turi teisę apskųsti Bendrijos vykdomą jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt, www.ada.lt).

VI. BENDRIJOS KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Advokatų profesinė bendrija LAWCORPUS VENSLAUSKAS
Juridinio asmens kodas: 305582073.
Adresas: Laisvės al. 80, 44296, Kaunas, Lietuva.
El. pašto adresas: info@lawcorpus.lt.
Tel. Nr.: +370 37 788243

Šios Taisyklės yra paskelbtos 2023 m. gegužės 25 d.

Scroll to Top