Visi korporatyvinės ir komercinės teisės klausimai

Korporacinė ir komercinė teisė

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Korporatyvinė ir komercinė teisė yra dvi glaudžiai susijusios teisės šakos, reguliuojančios verslo veiklą ir įmonių santykius. Šios teisės sritys yra būtinos siekiant užtikrinti teisingą ir efektyvų verslo operacijų vykdymą, įmonių valdymą ir apsaugoti tiek įmonių, tiek jų suinteresuotųjų šalių teises.

Korporatyvinė teisė

Korporatyvinė teisė (dar vadinama įmonių arba bendrovių teise) reguliuoja įmonių steigimą, valdymą, veiklą ir likvidavimą. Pagrindinės sritys apima:

 • Įmonių steigimą ir registravimą: apima teisinių reikalavimų, susijusių su naujų įmonių steigimu, įvykdymą ir reikiamų dokumentų paruošimą.
 • Įmonių valdymą: nustato, kaip turi būti sudaromi ir veikiantys įmonių valdymo organai, tokie kaip valdyba, direktorių taryba ir akcininkų susirinkimai.
 • Akcininkų teisės: reglamentuoja akcininkų teises ir pareigas, jų dalyvavimą sprendimų priėmime bei dividendų skyrimą.
 • Įmonių restruktūrizavimą ir likvidavimą: reguliuoja procedūras, susijusias su įmonių reorganizavimu, bankrotu ir likvidavimu.

Komercinė teisė

Komercinė teisė (dar vadinama prekybos arba verslo teise) reguliuoja komercinius santykius ir sandorius tarp įmonių bei tarp įmonių ir jų klientų. Pagrindinės sritys apima:

 • Sutarčių teisę: nustato, kaip turi būti sudaromos, vykdomos ir nutraukiamos komercinės sutartys, bei sprendžia ginčus, kilusius dėl sutarčių pažeidimų.
 • Prekybos reguliavimą: apima taisykles, reglamentuojančias prekių ir paslaugų pardavimą, tiekimo grandines, eksportą ir importą.
 • Konkurencijos teisę: reguliuoja konkurencinius santykius, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją rinkoje ir apsaugoti vartotojų interesus.
 • Intelektinės nuosavybės teisę: saugo įmonių kūrybinius ir inovacinius rezultatus, tokius kaip prekių ženklai, patentai ir autorių teisės.

Korporatyvinė ir komercinė teisė užtikrina teisinę verslo aplinką, kurioje įmonės gali veikti efektyviai, saugiai ir laikydamosi teisės aktų. Šios teisės sritys padeda reguliuoti sudėtingus verslo santykius ir užtikrinti teisės normų laikymąsi, taip prisidedant prie ekonomikos stabilumo ir augimo.

Kreipkitės į mus – galime Jums padėti spręsti teisinius klausimus šiose srityse:

 • Verslo aplinkos teisinis įvertinimas;
 • Juridinio asmens steigimas;
 • Juridinio asmens vidaus dokumentų, tvarkų, taisyklių, reglamentų parengimas, tvarkymas, suderinimas su teisės aktų reikalavimais;
 • Korporacinio asistavimo paslaugos (įmonės akcininkų susirinkimų organizavimas ir vedimas, konsultavimas priimtų sprendimų klausimais, įmonių dalyvių balsavimo sutarčių rengimas, įmonių dalyvių susirinkimų protokolų (nutarimų), įmonės vidaus dokumentų: valdymo organų reglamentų, įmonių kolegialių valdymo organų nutarimų bei vienasmenių valdymo organų įsakymų, protokolų, sprendimų ir jų priedų, įmonių valdymo organų darbo reglamentų bei įmonių darbuotojų darbo aprašymų rengimas, vertybinių popierių išleidimo (emisijos), perleidimo dokumentų rengimas, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo dokumentų rengimas);
 • Akcininkų atstovavimas santykiuose su kitais akcininkais ar juridiniu asmeniu (akcininko teisės į informaciją įgyvendinimas, atstovavimas visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininkų sutarčių, balsavimo sutarčių rengimas, valdymo organų veiklos priežiūra, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų ginčijimas teisme, juridinio asmens valdymo organų padarytos žalos išieškojimas, įmonės atstovavimas valstybės ar savivaldybės turto privatizavimo procese ir kt.);
 • Visų rūšių sutarčių (prekybos, distribucijos, franšizės, sandėliavimo, logistikos ir kt.) rengimas, auditavimas ir derybos;
 • Licencijos, leidimai;
 • Restruktūrizavimas;
 • Likvidavimas;
 • Akcininkų ginčai;
 • Priverstinis perėmimas ir gynybos strategijos;
 • Vadovų atsakomybė;
 • Įmonių valdymas;
 • Įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas;
 • Verslo partnerių patikimumo analizė;
 • Korporacinis bylinėjimasis;
 • Ir kiti korporatyvinės ir komercinės teisės klausimai.
Scroll to Top