Visos verslo teisinės veiklos sritys

Veiklos sritys

Ekspertiškumas

Universalumas

Novatoriškumas

Mūsų tikslas – rizikų, susijusių su kliento veikla, išankstinis identifikavimas ir valdymas. Svarbiausia užduotimi laikome būti keliais žingsniais priekyje, nei kliento problemos ir jas profesionaliai išspręsti, siekiant apsaugoti klientą nuo neigiamų teisinių ir kitų pasekmių.

Kliento lūkesčių ir tikslų įgyvendinimas yra mūsų komandos ekspertų prioritetas. Esame universalūs ir tam užtikrinti gilinamės ne tik į konkretų kliento pavedimą, tačiau ir į visus pagrindinius kliento verslo ypatumus ir aspektus, teisinį reglamentavimą ir praktiką, susijusią ne tik su konkrečiu kliento pavedimu, bet ir su gretimais teisiniais bei faktiniais santykiais. Visi klientams naudingi sprendimai gimsta iš mūsų novatoriško požiūrio į jų verslą.

 • Įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai;
 • įmonių reorganizavimas (prijungimas, skaidymas, atskyrimas, pertvarkymas);
 • jungtinė veikla;
 • akcininkų sutartys;
 • sutartys su įmonės vadovais;
 • akcijų ir turto pirkimo – pardavimo sandoriai;
 • teisinis auditas (įmonių teisinis ir mokestinis patikrinimas);
 • derybos;
 • ir kiti įmonių susijungimo ir įsigijimo klausimai.
 • Verslo aplinkos teisinis įvertinimas;
 • Juridinio asmens steigimas;
 • Juridinio asmens vidaus dokumentų, tvarkų, taisyklių, reglamentų parengimas, tvarkymas, suderinimas su teisės aktų reikalavimais;
 • Korporacinio asistavimo paslaugos (įmonės akcininkų susirinkimų organizavimas ir vedimas, konsultavimas priimtų sprendimų klausimais, įmonių dalyvių balsavimo sutarčių rengimas, įmonių dalyvių susirinkimų protokolų (nutarimų), įmonės vidaus dokumentų: valdymo organų reglamentų, įmonių kolegialių valdymo organų nutarimų bei vienasmenių valdymo organų įsakymų, protokolų, sprendimų ir jų priedų, įmonių valdymo organų darbo reglamentų bei įmonių darbuotojų darbo aprašymų rengimas, vertybinių popierių išleidimo (emisijos), perleidimo dokumentų rengimas, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo dokumentų rengimas);
 • Akcininkų atstovavimas santykiuose su kitais akcininkais ar juridiniu asmeniu (akcininko teisės į informaciją įgyvendinimas, atstovavimas visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininkų sutarčių, balsavimo sutarčių rengimas, valdymo organų veiklos priežiūra, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų ginčijimas teisme, juridinio asmens valdymo organų padarytos žalos išieškojimas, įmonės atstovavimas valstybės ar savivaldybės turto privatizavimo procese ir kt.);
 • Visų rūšių sutarčių (prekybos, distribucijos, franšizės, sandėliavimo, logistikos ir kt.) rengimas, auditavimas ir derybos;
 • Licencijos, leidimai;
 • Restruktūrizavimas;
 • Likvidavimas;
 • Akcininkų ginčai;
 • Priverstinis perėmimas ir gynybos strategijos;
 • Vadovų atsakomybė;
 • Įmonių valdymas;
 • Įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas;
 • Verslo partnerių patikimumo analizė;
 • Korporacinis bylinėjimasis;
 • Ir kiti korporatyvinės ir komercinės teisės klausimai.
 • Nemokumo prevencijos priemonių siūlymas;
 • Finansinių įsipareigojimų suvaldymo ir verslo gaivinimo plano parengimas ir įgyvendinimas;
 • Derybos su kreditoriais, skolininkais, finansų įstaigomis;
 • Skolų išieškojimas, atstovavimas santykiuose su skolininkais;
 • Bendrovės atstovavimas restruktūrizavimo bei bankroto procesuose;
 • Vadovų, akcininkų interesų apsauga įmonės nemokumo atveju;
 • Bankroto proceso valdymas, bankroto administratorių ar bankrutuojančios bendrovės kreditorių konsultavimas bankroto proceso klausimais;
 • Kreditorių reikalavimų gynimas bankroto ir restruktūrizavimo procesuose bei konsultavimas santykiuose su nemokiais klientais;
 • Konsultavimas bendrovės dalyvių, valdymo organų atsakomybės taikymo klausimais;
 • Visų bankroto ir restruktūrizavimo procese reikalingų dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas turto pardavimo procedūrose, bankrutuojančios, restruktūrizuojamos bendrovės turto išpirkimas;
 • Bendrovės sandorių teisinė patikra ir ginčijimas;
 • Atstovavimas kreditorių komitetuose ir susirinkimuose;
 • Taikos sutartys bankroto procesuose;
 • Skolininkų konsultavimas, faktinio nemokumo valdymas, veiklos reorganizavimas;
 • Konsultavimas dėl areštuoto turto, blogų skolų ir portfelių bei reikalavimų pagal bankroto procedūrą pirkimo/pardavimo;
 • Ir kiti restruktūrizavimo ir bankroto teisės klausimai.
 • Vežėjų civilinė atsakomybė, darbuotojo atsakomybė prieš darbdavį (vežėją), žalos atlyginimas, kompensacijos už krovinio praradimą, sugadinimą, pavėluotą pristatymą, draudiminiai ginčai ir kt.;
 • Vežėjų, ekspeditorių, agentų, komisionierių, krovinių siuntėjų bei gavėjų atstovavimas teisme ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 • Krovinio vežime dalyvaujančių subjektų atstovavimas ginčuose (dėl išmokų pagal krovinio draudimo ar vežėjo civilinės atsakomybės draudimo sutartis bei taisykles, draudiminiuose ginčuose, išieškant pervežimų metu padarytą ar su pervežimais susijusią žalą);
 • Atstovavimas bylose dėl kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą, sulaikymo, dėl krovinių perdavimo gavėjui;
 • Atsakomybė už prekes ir vartotojų apsauga;
 • Muitai ir santykiai su muitine;
 • Ir kiti transporto ir logistikos teisės klausimai.
 • Akcininkų sutarčių projektų rengimas;
 • Patikėtinio pareigų pažeidimai;
 • Akcininkų sutarčių pažeidimai;
 • Interesų konfliktai;
 • Prieiga prie informacijos;
 • Valdymo organų pašalinimas;
 • Sukčiavimas ir apgaulė;
 • Akcijų mažumą/daugumą turinčių akcininkų konfliktai;
 • Bendrovių valdymo aklavietės situacijos;
 • Oficialūs bendrovių veiklos tyrimai;
 • Derybos ir bylinėjimasis dėl akcininkų ginčų;
 • Ir kiti su akcininkų santykiais susiję klausimai.
 • Patentai;
 • Autorių teisės;
 • Dizainas;
 • Prekių ženklai;
 • Prekių vardai;
 • Su duomenų bazėmis susijusios teisės;
 • Verslo paslaptys ir konfidenciali informacija;
 • Technologijų perdavimas;
 • Teisinis patikrinimas vykdant įmonių susijungimą ir įsigijimą bei kitus sandorius;
 • Licencijų sutartys;
 • Aptarnavimo sutartys;
 • It paslaugų ir kitų sutarčių sudarymas;
 • El. prekybos sutartys, privatumo politika;
 • Ginčai su patentus išduodančiomis / prekių ženklus registruojančiomis institucijomis;
 • Atstovavimas bylose dėl intelektinės nuosavybės;
 • Klaidinanti reklama;
 • Nesąžininga konkurencija;
 • Duomenų apsauga ir privatumas;
 • Franšizės teisė;
 • Pramogų teisė;
 • Ir kiti intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų klausimai.
 • Viešųjų pirkimų procedūros ir jų laikymasis;
 • Viešųjų konkursų strategija;
 • Pasiūlymų vertinimas;
 • Kainos pagrindimas;
 • Ieškinių ir sprendimų pagrįstumo vertinimas;
 • Mokesčiai;
 • Institucijų rekomendacijų analizė ir įgyvendinimas;
 • Sutarčių rengimas;
 • Derybos;
 • Ginčai;
 • Ir kiti viešųjų pirkimų klausimai.
 • Konsultacijos visų mokesčių klausimais;
 • Mokesčių planavimas ir optimizavimas;
 • Mokesčių patikrinimas, taip pat paralelinis mokesčių patikrinimas įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriuose;
 • Atstovavimas klientui mokesčių institucijų atliekamų patikrinimų metu;
 • Derybos ir bylinėjimasis su mokesčių institucijomis;
 • Paklausimų, prašymų priimti įpareigojantį sprendimą, susitarti dėl mokesčio dydžio rengimas;
 • Konsultacijos dėl optimalios sandorių struktūros;
 • Mokestinės konsultacijos įmonių įsigijimo, susijungimo, reorganizavimo, restruktūrizavimo, išėjimo iš verslo metu;
 • Tarptautinis apmokestinimas;
 • Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymas;
 • Įsteigimo valstybės parinkimas;
 • Ir kiti mokesčių teisės klausimai.
 • Savivaldybės ir valstybės viešojo administravimo subjektų veiksmų, bei priimtų individualių ir norminių teisės aktų teisėtumo vertinimas, teisinių išvadų teikimas;
 • Teritorijų planavimas;
 • Statinių statyba, rekonstrukcija, savavališkos statybos įteisinimas;
 • Licencijos ir leidimai;
 • Skundai dėl savivaldybės ir valstybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių ir norminių teisės aktų;
 • Atstovavimas administracinių ginčų komisijose ir administraciniuose teismuose dėl savivaldybės ir valstybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių ir norminių teisės aktų teisėtumo ginčijimo;
 • Tarnybiniai ginčai;
 • Ir kiti administracinės teisės klausimai.
 • Mokesčiai;
 • Viešieji pirkimai;
 • Draudimas;
 • Vertybiniai popieriai;
 • Turto pasisavinimas, iššvaistymas, pinigų plovimas;
 • Dokumentų klastojimas;
 • Mokestiniai ir kitokio pobūdžio sukčiavimai;
 • Pvm grobstymas;
 • Nusikalstamas bankrotas;
 • Neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas;
 • Fizinių asmenų pajamų ir išlaidų tyrimai, neteisėtas praturtėjimas;
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai;
 • Neteisėta veikla;
 • Valstybės tarnyba;
 • Apskaita;
 • Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje;
 • Ir kiti finansinių nusikaltimų klausimai.
 • Kolektyviniai ieškiniai ir grupinės bylos;
 • Komerciniai ir iš sutarčių kylantys ginčai;
 • Korporatyviniai ginčai ir bendrovių valdymas;
 • Darbo ginčai;
 • Ginčai su draudimo bendrovėmis;
 • Intelektinės nuosavybės ginčai;
 • Tarptautinis arbitražas;
 • Investicinių ginčų sprendimas arbitraže;
 • Viešosios teisės pažeidimų bylos;
 • Ginčai dėl nekilnojamo turto ir teritorijų planavimo;
 • Užsienio teismo ir arbitražo sprendimų pripažinimas;
 • „Baltųjų apykaklių“ (angl. „white collar“) nusikaltimų bylos;
 • Restruktūrizavimo ir bankroto bylos;
 • Mokestiniai ginčai;
 • Ginčai „fenikso“ įmonių bylose;
 • Akcininkų ginčai;
 • Ginčai dėl viešųjų pirkimų;
 • Su konkurencija susijusios bylos;
 • Bylos dėl nuosavybės ir turto;
 • Skolų išieškojimas;
 • Teismo ir arbitražo sprendimų vykdymas;
 • Ir kiti teisminių ginčų ir arbitražo teisės klausimai.
 • Nekilnojamojo turto ir jį valdančių įmonių teisinis patikrinimas;
 • Gyvenamosios, komercinės, žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, kitos paskirties žemės ir statinių preliminariųjų ir pagrindinių pirkimo-pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos sutarčių rengimas, patikrinimas ir derybos;
 • Nekilnojamojo turto projektavimo darbų, statybos generalinės rangos, statybos darbų techninės priežiūros, rangos, subrangos, nuomos, subnuomos, įkeitimo, valdymo ir kitų sutarčių rengimas, patikrinimas ir derybos;
 • Nuosavybės įgijimas įgyjamosios senaties pagrindu, servituto nustatymas;
 • Konsultacijos dėl projektų ir sandorių finansavimo, finansavimo es fondų lėšomis klausimai, užtikrinimo priemonės, restruktūrizavimas, nemokumas (bankrotas);
 • Administravimo ir reguliavimo klausimai: zonų nustatymas ir žemės naudojimas, statybos leidimai, aplinkos apsaugos klausimai, viešieji pirkimai;
 • Užtikrinimo priemonių (hipotekos, įkeitimo) sukūrimas ir įgyvendinimas;
 • Geležinkelių infrastruktūros vystymas;
 • Nekilnojamasis kultūros paveldas;
 • Statinių, patalpų pagrindinės tikslinės paskirties keitimas;
 • Nekilnojamojo turto pirkėjų, pardavėjų, savininkų, nuomininkų, įkaitų davėjų ir kitų asmenų konsultavimas nekilnojamojo turto įgijimo, valdymo, dalių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, padalijimo ir atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, perleidimo, teisių į jį suvaržymo, sutarčių sudarymo, teisinio sutarčių sąlygų įvertinimo ir kitais klausimais;
 • Atstovavimas klientui šalių derybose (derybos dėl sutarčių sąlygų, sutarčių sudarymas), valstybės institucijose (nekilnojamojo turto registre, hipotekos registre, turto arešto aktų registre įregistruojant/išregistruojant daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus), santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis (leidimų nekilnojamojo turto sandoriams ir statybos veiklai, tikslinei žemės naudojimo paskirčiai pakeisti gavimas), teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrose;
 • Turto ir sandorių apmokestinimas;
 • Konsultacijos dėl įsigijimo sandorių finansavimo ir refinansavimo;
 • Konsultacijos dėl garantijų ir nuostolių atlyginimo įsipareigojimų draudimo;
 • Eksploatavimo ir turto valdymo sutartys;
 • Investicijų į nekilnojamąjį turtą restruktūrizavimas;
 • Atstovavimas ir konsultavimas sprendžiant ginčus visų instancijų teismuose bei arbitraže;
 • Ir kiti nekilnojamojo turto teisės klausimai.
 • Konsultacijos finansų ir investavimo klausimais;
 • Rizikų vertinimas;
 • Sutarčių auditavimas;
 • Finansinių paslaugų teisinis reglamentavimas;
 • Bendrosios konsultacijos atitikties klausimais;
 • Rizikos kapitalas;
 • Fondai;
 • Vertybinių popierių rinkos;
 • Startuoliai;
 • Projektų finansavimas;
 • Draudimo teisė;
 • Atstovavimas ir ginčų sprendimas;
 • Kiti klausimai susiję su finansų, investicijų ir startuolių teise.

Advokato konsultacija

LAWCORPUS verslo advokatų kontora, advokatų konsultacijos, patikimas partneris, teikiantis platų paslaugų spektrą verslo teisės srityje. Mes specializuojamės įmonių sujungimuose ir įsigijimuose, korporacinėje ir komercinėje teisėje, restruktūrizavime ir bankrote, transporto ir logistikos teisėje, akcininkų ginčuose, intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų klausimuose, viešuosiuose pirkimuose, mokesčių teisėje, administracinėje teisėje, finansiniuose nusikaltimuose, teisiniuose ginčuose ir arbitraže, nekilnojamojo turto, finansų, kapitalo rinkų, investicijų ir stratuolių srityse.

Mūsų patirtis ir ekspertiškumas leidžia užtikrinti sėkmingą verslo operacijų vykdymą ir klientų interesų apsaugą. Mes pasižymime aukščiausio lygio teisiniais sprendimais, orientuotais į kliento poreikius. Registruokitės mūsų advokato konsultacijai. Profesionalus požiūris, kuris padės  įgyvendinti verslo tikslus bei padės išvengti teisinių iššūkių. 

Scroll to Top