Aktualūs Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai įsigalioję nuo 2020 sausio 01 d. - LAWCORPUS.LT - Advokatų profesinė bendrija

Aktualūs Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai įsigalioję nuo 2020 sausio 01 d.

Aktualūs Lietuvos Respublikos Darbo kodekso pakeitimai įsigalioję nuo 2020 sausio 01 d.

2020-01-06
LAW CORPUS teisininkai apžvelgė svarbiausius LR Darbo kodekso pakeitimus ir papildymus reglamentuojančius šventines dienas, tėvystės atostogas, darbo sutarties nutraukimą, darbą lauko sąlygomis ir kt., įsigaliojusius nuo 2020 metų.
  • LR Darbo kodeksas papildytas 123 straipsnio 1 dalies nauju 12 punktu, kuriame lapkričio 2-oji, Vėlinių diena, paskelbta nedarbo diena. Kartu su šiuo pakeitimu lapkričio mėnesį turėsime dvi nedarbo dienas iš eilės – lapkričio 1 ir 2 d. Primename, kad švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais.
   Plačiau apie tai https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7827a130cae711e9929af1b9eea48566
  • Pakeista LR Darbo kodekso 133 straipsnio 1 dalis, nustatanti tėvystės atostogų trukmę ir suteikimo tvarką. Pagal dabar galiojančią tvarką darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos, kurios gali būti išnaudotos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieni metai. Šis straipsnio pakeitimas taip pat taikomas iki šio pakeitimo įsigaliojimo gimusių vaikų tėvams, jeigu po šio straipsnio įsigaliojimo dienos (2020 01 01) nėra praėjęs vienų metų terminas nuo vaiko gimimo dienos ir tėvai nebuvo pasinaudoję po vaiko gimimo suteikiamomis trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogomis.
   Plačiau apie tai https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=442c62501cb111eabe008ea93139d588
  • Pakeista LR Darbo kodekso 62 straipsnio 2 dalis, ”Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju”. Pakeitime detaliai aprašoma procedūra kaip bankroto atveju su grupe darbuotojų yra nutraukiamos darbo sutartys, terminai, pranešimo apie darbo sutarties nutraukimą įteikimo formos. Apie darbo sutarties nutraukimą bankroto atveju, darbuotojai raštu įspėjami per 3 darbo dienas arba per 7 darbo dienas (jei atleidžiami darbuotojai dirbę pagal terminuotas darbo sutartis) nuo sprendimo iškelti bankroto bylą ar pradėti bankroto procesą, apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos su darbuotojais nutraukiamos darbo sutartys. Įspėjimas darbuotojui apie būsimą darbo sutarties nutraukimą, kai jo negalima įteikti darbo vietoje, laikomas įteiktu praėjus penkioms darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotąja pašto siunta darbuotojo deklaruotos gyvenamosios vietos ar kitu darbuotojo nurodytu (darbdaviui žinomu) adresu dienos arba nuo perdavimo elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) dienos, jeigu, įteikus įspėjimą elektroninių ryšių priemonėmis, įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės šią informaciją išsaugoti. Šis pakeitimas taikomas, kai darbdaviui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka po šio straipsnio pakeitimo įsigaliojimo (2020 01 01).
   Plačiau apie tai https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=442c62501cb111eabe008ea93139d588
  • Pakeistas LR Darbo kodekso 63 straipsnis, ”Grupės darbuotojų atleidimas”. Jame detalizuojama kokie pranešimo apie atleidimą terminai ir kokioms institucijoms apie tai reikia laiku pranešti.
   Plačiau apie tai https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=442c62501cb111eabe008ea93139d588
  • LR Darbo kodeksas papildytas 200 straipsnio 2 dalimi, kuris reglamentuoja Kolektyvinės sutarties pasibaigimą darbdavio bankroto atveju – darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinė sutartis pasibaigia nutraukus darbo sutartis su visais darbuotojais.
   Plačiau apie tai https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=442c62501cb111eabe008ea93139d588
  • LR Darbo kodekso 111 straipsnio, 2 d. 2), punkte nurodytas specialias pertraukas reglamentuoja Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo”. Šiame nutarime apibrėžta specialių pertraukų trukmė per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymas, dirbant lauko sąlygomis (lauke arba nešildomose patalpose), profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą. Minimali specialių pertraukų trukmė per 8 valandų darbo dieną (pamainą) turi būti ne mažesnė kaip 40 minučių. Specialios pertraukos darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo Aprašo 5.1 papunktyje, turi būti suteikiamos ne rečiau kaip kas pusantros valandos. O dirbantiems lauke, šiuo nutarimu, nustatyta ne tik žemos temperatūros riba, bet ir aukštos temperatūros riba nuo kurios darbuotojams taikomos specialios pertraukos: ”<…> kai darbuotojai dirba lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10 ℃ arba aukštesnė kaip +28 ℃, arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4 ℃.”
   Plačiau apie tai https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d13adc0006511ea9681cd81dcdca52c
Naujausią LR Darbo kodekso redakciją su minėtais straipsnių pakeitimais rasite nuorodoje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr.

__________________

Jei turite klausimų susijusių su intelektine nuosavybe kreipkitės į LAWCORPUS el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 615 53 847.

© LAWCORPUS

Scroll to Top